vrijdag 8 augustus 2014

Een afgedreven Van den Born (2)

Over Antonij van den Born kon ik lange tijd weinig meer vertellen dan wie zijn vrouw was, wie zijn kinderen waren en wanneer hij gestorven is. Inmiddels weet ik iets meer.

Min of meer toevallig zocht ik - nadat ik in de scans van het Nationaal Archief niets had kunnen vinden - in de scans van het Trouwboek van Hellevoetsluis, zoals die worden aangeboden door het Streekarchief Voorne-Putten. Daar had ik geluk: op 22 oktober 1756 wordt het aanstaand echtpaar daar in ondertrouw ingeschreven. Zoals ik al min of meer had verwacht, is Antonij "Roomsch" en Jannetje Nederduitsch Gereformeerd en verloopt het aangaan van een huwelijk dus niet zonder slag of stoot. De akte vermeldt het volgende:

Den 22. octob. zijn bij mij in ondertrouw opgenomen; Antonij van den Born J.M. gebooren te Utregt thans woonende alhier.
Jannetje Knoop J.D. gebooren en woonende alhier.
Alzoo de Bruidegom den Roomschen godsdienst was toegedaan, zijn de geboden van de voorschr. persoonen van zes weeken tot zes weeken geschied uit kragt van 't Placaat van Hun Edelgr. Mogende Heeren Staaten van Holl. en Westfriesl. tegen de huwelijken tusschen Gereformeerde en Roomsgezinde geemaneerd den zt. Januarij 1755.

Item voor in dit Trouwboek geinfereert 't welk uitdrukkelijk bij de voorstellinge gemeld is agtervolgens den inhoud van het voorbeschr, placaat; dit onverhinderd geschied zijnde, is zes weeken naa het laatste voorstel de bevestiging in den huwlijken Staat voor de E. geregte gevolgd.

Hieruit bleek dat Jannetje in Hellevoetsluis is gedoopt en al snel had ik ook haar doopvermelding te pakken. Die bereidde me nog een verrassing.

23 maart 1731 is gedoopt
Jannetje
vader Barent Knoop
moeder Leentje van Gent ] ondertrouwde lieden

getuige Neeltje Knoop

Niet Cornelia Hoogendorp, die in een aantal akte eerst als echtgenote en later als weduwe van Barent Knoop wordt vermeld, maar Leentje van Gent blijkt de moeder van Jannetje. Dit verklaart ook waarom bij de doop van Barent, de oudste zoon van Antonij en Jannetje, een Clinia van Gent als getuige optreedt.

Antonij is dus uit Utrecht afkomstig en dat maakt het al een stuk meer waarschijnlijk dat hij een zoon is van Dirk van den Born en Dorothea van Lieshout. Ik heb zijn doopvermelding tot nu toe nog niet kunnen vinden (die van zijn broer Cornelis wel). Ook de trouwinschrijving in Hellevoetsluis (in de kerk of bij de Schepenbank) ontbreekt.

Tevens lost dit gegeven mogelijk nog een ander puzzeltje op. Wanneer Cornelis de oudste zoon was, moest de vader wel Dirk Cornelisz heten. Een Dirk Cornelisz, geboren rond 1690, heb ik echter niet voorhanden. Wanneer nu Antonij de oudste is, heet zijn vader waarschijnlijk Dirk Antonisz en die heb ik wel, namelijk de tweede zoon van Antonij Jansz van den Born en Cornelia van Cuijck, gedoopt op 19 januari 1691 in Wageningen. Ook deze Dirk heeft een broer Cornelis, zodat de lijn van vernoemingen goed aanwijsbaar is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten