zondag 31 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (478-479/956-959/1912-1919)

Van het voorgeslacht van Gijsbert Lubbertsz Westerveld en Lammertje Cornelisse Roos heb ik, naar aanleiding van de namen van hun kinderen, alleen een vermoeden.


Persoonskaart van Gijsbert Lubbertsz Westerveld

Gijsbert Lubbertsz Westerveld is geboren in 1730 in Naarden, zoon van Lubbert Westervelt en Aafje (Aagje) Blom.
Notitie bij Gijsbert: 
lidmatenboek: Gijsbert westerveld met zijn huijsvrouw Lammertje Roos met att. van Naarden 17 jan 1791
[http://genea.pedete.net/huizen/3329.htm]

{Op basis van de vernoemingen moeten de ouders van Gijsbert Lubbert en Aagje heten, de ouders van Lammertje heten dan Cornelis en Eefje.}
Gijsbert trouwde, 32 of 33 jaar oud, op woensdag 9 maart 1763 in Huizen [bron: Trouwen-Huizen-3B Gereformeerd] met Lammertje Cornelis Roos, 22 of 23 jaar oud, nadat zij op zaterdag 19 februari 1763 in Huizen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen-Huizen-3B Gereformeerd].
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Lammertje: 
Trouwen-Huizen-3B Gereformeerd 9-3-1763 Gijsbert Lubbertsz Westerveld J.M.; Huijzen op Oude Naarden 0 0 0 19-02-1763: bruijdegom f 3,- Lambertje Cornelis Roos J.D.; Hilversum

Gijsbert Westerveld nevens zijn huisvrouw
Lammertje Roos m.att. van Naarden 17 Jan 1791
22 Maart 1791 op belijdenis
[Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1736-1801, Ineke Smit]

Kinderen:
Eefje 1765 (getuige Geertje Vlaanderen)
Cornelis 1766 (getuige Petronella Stolt)
Aagje 1768 (getuige Aagje Blom)
Jannetje 1771 (getuige Aagje Blom)
Susanna 1775 (getuige Aagjen Blom)

[Op basis van de vernoemingen zouden de ouders van Lammertje Cornelis en Eefje moeten heten.]
Lammertje is geboren in 1740 in Hilversum, dochter van Cornelis Roos en Eefje?.
Kind van Gijsbert en Lammertje:
1 Susanna Gijsbertse Westerveld. Bij de geboorteaangifte van Susanna was de volgende getuige aanwezig: Aafje (Aagje) Blom (ovl. 1776) [grootmoeder vaderszijde]. Zij is gedoopt op zondag 15 januari 1775 in Huizen [bron: DTB Huizen dopen 1772-1775].
Notitie bij de geboorte van Susanna: 
Getuige: Aagje Blom
Susanna is overleden op zaterdag 13 april 1850 om 08:00 in Huizen, 75 jaar oud [bron: Overlijden Huizen 1850 Akte 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 april 1850 [bron: Overlijden Huizen 1850 Akte 21].
Notitie bij overlijden van Susanna: 
Ondereinde 112

Aangevers:
Jan Bout, 52 jaar, visscher, zoon overledene
Cornelis Vlaanderen, 38 jaar, metselaar
Susanna trouwde, 20 jaar oud, op zondag 17 mei 1795 in Huizen [bron: Trouwen-Huizen-3B Gereformeerd] met Gerrit Jansz Bout, 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 2 mei 1795 in Huizen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen-Huizen-3B Gereformeerd].
Notitie bij het huwelijk van Susanna en Gerrit: 
Trouwen-Huizen-3B Gereformeerd 17-5-1795 Gerrit Jansz Bout J.M.; Huijsen 0 0 0 02-05-1795: Pro Deo Susanna Gijsberts Westerveld J.D.; Huijsen
Gerrit is een zoon van Jan Lambertsz Bout en Nelletje Gerrits de Bruijn. Hij is gedoopt op zondag 12 december 1773 in Huizen [bron: DTB Huizen dopen 1772-1775]. Gerrit is overleden op zaterdag 25 juli 1846 om 01:30 in Huizen, 72 jaar oud [bron: Overlijden Huizen 1846 Akte 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1846 [bron: Overlijden Huizen 1846 Akte 28].
Notitie bij overlijden van Gerrit: 
Ondereinde 112

Aangevers:
Jan Gerritsz Bout, 48 jaar, visscher, zoon overledene
Gijsbert Das, 30 jaar, schoenmaker
Notitie bij Gerrit: Beroep: visscher
Getuige bij:
22-04-1815     overlijdensaangifte Nelletje Gerrits de Bruijn (1740-1815)     [zoon] [bron: Overlijden Huizen 1815 Akte 11]
21-05-1820     huwelijk Hendrik Maasen Zeeman (1794-1840) en Lambertje Gerrits Bout (1799-1865)     [vader bruid] [bron: Huwelijken Huizen 1820 Akte 4]

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

32 of 33    Trouwde met Lammertje Cornelis Roos (09-03-1763)
44 of 45    Dochter Susanna Gijsbertse gedoopt (15-01-1775)
(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij doop laatste kind)
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 15-07-2016 08:33:03 door Peter J.R. Vermaat

zaterdag 30 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (446-447/892-895/1784-1791)

De voorouders van Hilligje Derks Dijk (223) zijn afkomstig uit de Doopsgezinde Gemeente (oftewel de Mennonieten). Zoals hieronder blijkt, zijn hiervan nauwelijks gegevens bewaard gebleven. 
Het is daarom een mooie ontdekking dat wel is vastgelegd dat Hilligje in 1804 overging naar de NG kerk te Appingedam:


Hilligje Derks Dijk gaat over naar de NG kerk
Van haar vader en diens voorgeslacht is aanmerkelijk minder bekend.

Kwartierstaat van Derk Jacobs

Generatie 1 (proband)

1 Derk Jacobs, geboren in 1710 in Appingedam. Derk is overleden in Appingedam [bron: Overlijden Appingedam 1824 Akte 22].
Notitie bij Derk: 
Beroep: koopman

In 1537 benoemde Obbe Phillips, leider van de Obbenieten, zijn broer Dirk Phillips tot "Oudste" van Appingedam * 
In de dooplijst van de "Oudste" Leenart Bouwens wordt in de periode 1551-1565 melding gemaakt van 129 dopelingen in Appingedam * . De namen van de dopelingen zijn echter niet vermeld in deze lijst.
Volgens een statistisch overzicht * had de gemeente in 1710 vijftig leden, in 1733 26 broeders en 33 zusters. In 1754 zeventien broeders en twaalf zusters en in 1767 veertien leden. Lijsten met namen van leden zijn niet bewaard gebleven.
De meeste broeders kochten echter het burgerrecht van de stad Appingedam en werden ingeschreven in het Burgerboek * . In verband met het niet afleggen van de eed werd aangetekend : "mennonijt" of "more mennonitarum" en dergelijke. De zonen van Mennonieten werden ingeschreven als burgerzoon, eveneens met een aantekening.
De leiding van de gemeente berustte bij de oudste en enige vermaners. Vanaf 1749 werden bij de Sociëteit der Oude Vlamingen de "Oudste" als "Algemeen Opziener" benoemd. De Vermaners werden leraren genoemd en mochten voortaan ook doop en avondmaal bedienen. Voor de verzorging van de armen waren enige diakenen aangesteld.
Na het overlijden van de leraren Jacob Derks (in de periode 1755-1760) en Jan Sijmens Blaupot (waarschijnlijk eind 1759) * , bleef de gemeente vacant en raakte steeds verder in verval.
In de notulen van de Sociëteit der Groninger Oude Vlamingen van 1762 * staat te lezen: "die van Appingedam geen leeraar hadden, maar nu zeedert twee jaren door hun (de Algemene Opzieners van de Societeit) en andere buyten leeraren om de 14 dagen wierden bedient, en dat ook om de 14 dagen predicatien wierden geleezen dog door Persoonen die geen leden waren, welke ook de armen Cas administreerden".
In 1795 is vermeld in het kasboek van de diaconie * : 2 April 1795: " De [collekte] Bussen gelicht, opbrengst ƒ 2.15". Men heeft in dat jaar nog vijf diensten gehouden. Daarna zijn er geen diensten meer gehouden. De vermaning, zijnde het gebouw waar in 1579/80 de Ommelander Munt werd geslagen, werd in 1808 verkocht * .
Broeder Jan Geerts Cool beheerde de goederen en fondsen. Hij overleed op 3 maart 1822 te Appingedam * . Er waren eerder besprekingen geweest met de doopsgezinde gemeente te Leermens-Loppersum, maar de kwestie van overdracht werd niet geregeld. De doopsgezinde gemeente Leermens-Loppersum vreesde namelijk dat de goederen en fondsen van de vervallen gemeente Appingedam in handen zouden komen van de hervormde gemeente van de stad Appingdam, daar meerdere leden van de familie Cool waren overgegaan naar de hervormde gemeente. De gemeente Leermens-Loppersum diende daarop een rekest in bij de Koning. In 1825 verwees de koning de zaak ter afdoening naar de gewone rechter * . Pas in 1833 kwam er een schikking tot stand tussen Anniegien Jans Kool, dochter van Jan Geerts Cool, de hervormde gemeente Appingedam en de doopsgezinde gemeente Leermens-Loppersum * . Het gemeentefonds werd gedeeld tussen de hervormde gemeente Appingedam en de doopsgezinde gemeente Leermens-Loppersum. De armenkas en de armenzorg kwamen in handen van de doopsgezinde gemeente Leermens-Loppersum.
De doopsgezinde gemeente te Appingedam was lid van de Sociëteit der Groninger Oude Vlamingen.

Lijst van "Oudsten", vermaners
4.1. "Oudsten" der Wederdopers, later genoemd "Mennisten"
Dirk Phillips, tot "Oudste" gewijd in Appingedam, begin 1537.
4.3. Gemeente der Oude Vlamingen
Gerrit Egges, namens de Appingedam in 1681 ter vergadering in Groningen
Derk Jacobs, ter vergadering van 1683 in Groningen
Jan Symens Blaupot, geboren 1683, 1707 verkozen , overleden eind 1759.
Jacob Derks, geboren 1684, 1709 verkozen , overleden 1755/1760.
Willem Geerts (Dijk) 1739 verkozen, (1754 emeritus), overleden rond 1758
H(endri)k Feebes ?), verder gegevens onbekend.
[http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=5&miaet=1&micode=942&minr=980870&miview=inv2]

Derk trouwde, 32 of 33 jaar oud, op zondag 16 juni 1743 in Appingedam [bron: Trouwboek Appingedam 1669-1808 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 17, folio 67] met Antje Pieters Dijk, nadat zij op zondag 26 mei 1743 in Appingedam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwboek Appingedam 1669-1808 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 17, folio 67].
Notitie bij het huwelijk van Derk en Antje: 
Registratie datum: 26-05-1743
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Appingedam
Bruidegom Derk Jacobs, van Appingedam
Bruid Antie Pieters Dijk, van Appingedam
-
Bron Trouwboek 1669-1808 Kerkelijke gemeente - Appingedam 
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 17, folio 67
Antje is geboren in Appingedam.
Kind van Derk en Antje:

I. Hilke Derks Dijk (afb. 1), geboren vóór vrijdag 12 juni 1750 in Appingedam. Zij is gedoopt op woensdag 5 december 1804 in Appingedam [bron: DTB Appingedam lidmatenregister 1800-1811 [Van Papier naar Digitaal, p. 5/11]].
Notitie bij de geboorte van Hilke: 
"1804 den 29 November
Zijn op belijdenis der waarheden van onze hervormden godsdienst aangenomen:
Sara Brinks (obit)
Hilke Derks Dijk, uit de gemeente des Mennonieten en belijdenisse tot ons overgekomen en gedoopt den 5 December"
[http://www.lidmatengroningen.nl/Appingedam.htm]
Hilke is overleden op zaterdag 12 juni 1824 in Appingedam, minstens 74 jaar oud [bron: Overlijden Appingedam 1824 Akte 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 juni 1824 [bron: Overlijden Appingedam 1824 Akte 22].
Notitie bij overlijden van Hilke: 
Wijk 1 nr. 36

Aangevers:
Hindrik Cornelis Vos, 34 jaar, horlogiemaker, wonend Appingedam
Lammert Hulsewee, 57 jaar, kuiper, wonend Appingedam

{tijdstip overlijden niet vermeld}

74 jaar oud
Notitie bij Hilke: 
Hilke wordt vermeld als Doopsgezind, daarom zal ze niet in een archief vermeld zijn. Opvallend is wel dat het huwelijk van haar ouders wel in Appingedam in het NG Trouwregister te vinden is.

Waarschijnlijk is ze in 1804 overgegaan naar de NG kerk omdat de Doopsgezinde kerk te Appingedam al jaren in verval was.
Hilke trouwde, minstens 16 jaar oud, op woensdag 5 november 1766 in Appingedam [bron: Trouwboek Appingedam 1669-1808 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 17, folio 111] met Schelte Willems Scheltens, 25 jaar oud, nadat zij op zaterdag 4 oktober 1766 in Groningen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Ondertrouwboek 1763-1769 Kerkelijke gemeente - Groningen Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 182, folio 159]. Schelte is een zoon van Willem Scheltes en Marija Harmens Blen(c)ke. Hij is gedoopt op zondag 19 maart 1741 in Groningen [bron: Algemeen doopboek Groningen 1733-1754 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 150, folio 087v]. Schelte is overleden op zaterdag 24 maart 1821 in Appingedam, 80 jaar oud [bron: Overlijden Appingedam 1821 Akte 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1821 [bron: Overlijden Appingedam 1821 Akte 12].
Notitie bij overlijden van Schelte: 
Wijk 1 nr. 36

Aangevers:
Albert Klaassen Groenewold, 48 jaar, dagloner
Lambert Lucas Hulsewee, 55 jaar, koopman

{tijdstip overlijden niet vermeld}
Notitie bij Schelte: Beroep: rentenier

Generatie 2 (ouders)

2 [waarschijnlijk] Jacob Derks, geboren in 1684. Jacob is overleden vóór 1760, ten hoogste 76 jaar oud.
Notitie bij Jacob: 
Jacob Derks, geboren 1684, 1709 verkozen tot oudste bij de Doopsgezinden, overleden 1755/1760.
Kind van Jacob uit onbekende relatie:
I. [waarschijnlijk] Derk Jacobs, geboren in 1710 in Appingedam (zie 1).

Generatie 3 (grootouders)

4 Derk Jacobs, geboren in 1655.
Notitie bij Derk: 
Derk Jacobs, ter vergadering van 1683 in Groningen
Kind van Derk uit onbekende relatie:
I. Jacob Derks, geboren in 1684 (zie 2).


Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 14-07-2016 18:15:59 door Peter J.R. Vermaat

vrijdag 29 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (442-443/884-887/1768-1775)

Van het echtpaar Jacob Jans en Lijsbeth Gerrits is mij alleen bekend dat ze in Holwierde (2) en in Groningen (1) kinderen hebben laten dopen.
Vermoedelijk heten de ouders van Jacob Jan en Aafje en van Lijsbeth Gerrit en Geeske.


Persoonskaart van Jacob Jans

Jacob Jans. Jacob trouwde met Lijsbeth Gerrits.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Lijsbeth: 
Kinderen:
Geeske (Holwierde, 1736)
Gerrit (Holwierde, 1738)
Aafje (Groningen, 1744)
Kind van Jacob en Lijsbeth:
1 Geeske Jacobs. Zij is gedoopt op zondag 15 juli 1736 in Holwierde [bron: Doop- en trouwboek Holwierde 1728-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 223, folio 21]. Geeske is overleden op vrijdag 13 juli 1810 in Loppersum, 73 jaar oud [bron: Aangegeven lijken Loppersum 1806-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 267, folio 8]. Zij is begraven in Loppersum [bron: Aangegeven lijken Loppersum 1806-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 267, folio 8]. Geeske trouwde, 27 jaar oud, op maandag 16 april 1764 in Loppersum [bron: Doop- en trouwboek Loppersum 1634-1801 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 264, folio 193] met Jacob Alberts Bleker, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geeske en Jacob: 
Registratie datum: 16-04-1764
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Loppersum
Bruidegom Jakob Alberts, van Loppersum
Bruid Geeske Jakobs, van Holwierde
-
Bron Doop- en trouwboek 1634-1801 Kerkelijke gemeente - Loppersum
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 264, folio 193

Kinderen:
Albert Jakobs; gedoopt Loppersum 08-03-1765, overleden voor 1810.
Jakob Jakobs; gedoopt Loppersum 23-11-1768, overleden voor 1810.
Gerrit Jakobs; gedoopt Loppersum 08-09-1771, jong overleden voor 1777.
Gerrit Jakobs Bleeker; gedoopt Loppersum 28-05-1777
Jan Jakobs Bleker; gedoopt Loppersum 05-04-1779
Jacob is een zoon van Albert Jans en Grietje Harms. Hij is gedoopt op zondag 17 juli 1735 in Loppersum [bron: Doop- en trouwboek Loppersum 1634-1801 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 264, folio 67v]. Jacob is overleden op woensdag 10 juni 1818 in Loppersum, 82 jaar oud [bron: Overlijden Loppersum 1818 Akte 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1818 [bron: Overlijden Loppersum 1818 Akte 12].
Notitie bij overlijden van Jacob: 
Huis nr. 158

Aangevers:
Pieter Jacobs Leeuw, 59 jaar, landbouwer, wonend Loppersum
Tjaart Writsers Dorenbos, 47 jaar, landbouwer, wonend Loppersum

"geene minderjarige kinderen en geene onroerende goederen nalatende"

tijdstip overlijden niet vermeld

{volgens akte zou hij zijn geboren op 16 juni 1737}
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 14-07-2016 16:48:11 door Peter J.R. Vermaat

donderdag 28 juli 2016

Wil de echte Reijer Hendriksz opstaan?

In mijn kwartierstaat komen Hendrick (#1292 en #1836) en Frank (#632) Reijersen van Wessel voor, beiden een zoon van Reijer Hendriksz (#1304, #2584 en #3672).
Volgens de kwartierstaat van Peter van den Born, van wie ik deze gegevens overnam, is de moeder van Hendrick Stijntje Jans en die van Frank Jannetje Willems.

In het trouwboek van Barneveld zijn beide huwelijken van Reijer te vinden:
19-7-1674: Reijer Hendrikss J.M. soone van Hendrik Gerritss van Wessel  onder Barn: ende Stijntje Jans wed. van Jan Luttens/Luttink van Hollum.
Atestatie gegeven op Amersfoort den 15 Aug:
22-1-1682: Reijer Hendrickss wdr van zal Stijntje Jans tot Barneveld ende Jannetje Willems j.d. van zal. Willem Stevenss tot Westerende onder Otterloo.
Attestatie op Otterloo de 7 feb

Het Doopboek van Barneveld vermeldt de volgende dopen: 
op 1-4-1678 (moeder Stijntje Jans) Jan (waarschijnlijk vernoemd naar de vader van Stijntje)
op 31-8-1684 (moeder Jannetje Willems) Willem
op 17-4-1687 (moeder Jannetje Willems) Frank
op 24-11-1689 (moeder Jannetje Willems) Aaltje

Er is dus geen doop van zoon Hendrik te vinden, althans niet van moeder Stijntje Jans.
Nu wordt er op 25-8-1678 een zoon Henrik gedoopt met als ouders Reijer Hendriks en Jannetje Willems. Hierbij kreeg ik even het vermoeden dat Reijer al "iets had" met Jannetje terwijl hij nog getrouwd was met Jannetje, maar er blijkt nog een ander echtpaar Reijer Hendriks/Jannetje Willems in Barneveld voor te komen:
24-2-1678: Reijer Hendrikss J.M. soone van Henrik Reijerss onder Barnevelt ende Jannetje Willems J.D. van Willem Rijcks van Barnevelt
confir: de 10 martij
Het kan bijna niet anders of dit zijn de ouders van de Hendrik uit 1678. 

Nu rijst echter de vraag of de kinderen Willem, Frank en Aaltje bij het ene of het andere echtpaar Reijer Hendriksz/Jannetje Willems horen.
Aangezien Frank bij zijn huwelijk "van Wessel" genoemd wordt, kunnen we deze zoon gerust toeschrijven aan "onze" Reijer en Jannetje. Het is mij overigens niet duidelijk naar wie hij vernoemd is.
De kinderen Willem en Aaltje komen we in elk geval in het Trouwboek van Barneveld niet tegen en het is dus niet direct mogelijk hen toe te schrijven.
Wanneer we kijken naar de kinderen van Willem Rijks, in de hoop daar een aanwijzizing voor een vernoeming te vinden, vinden we twee trouwvermeldingen, een van 3-9/20-9-1646 van een Rijk Willems (uit Anstoet) en Hilletje Gerrits (uit Barneveld) en een van 0-2/10-3-1650 van een Willems Rijks uit Renswoude met een Anne Rijks, dochter van Rijk Hendriks (overleden) uit Bijler.
Doopvermeldingen (alleen de vader wordt vermeld) zijn er van 4-7-1647 (Rijk), 6-2-1648 (Jannetje), 27-1-1650 (Gerrit) en 31-8-1651 (Rijk). In ieder geval de eerste drie kinderen horen bij Rijk en Hilletje (op basis van de trouwvermeldingen van de mogelijke ouders). Maar hierbij komt geen Aaltje voor, zodat we deze voorzichting aan "onze" Reijer en Jannetje kunnen toeschrijven.

Wat Hendrik Reijers betreft, deze komen we nog minstens drie keer tegen:

  • op 20-2/10-3-1712 trouwt een Hendrik Reijersen, afkomstig van De Glind, met Grietje Jans, die woont op Busbroek onder Lunteren
  • op 28-3-1732 ondertrouwt een Hendrik Reijers met een Jantje Willems uit Otterlo
  • op 21-3/12-4-1733 trouwt een Hendrik Reijers met Evertje Rengers (kinderen: Renger (1737), Rijer (1740) en Gerrit (1743))

Van de Hendrik uit 1678 lijkt het het meest aannemelijk deze aan de "andere" Reijer en Jannetje toe te schrijven, ook al omdat de vader van die Reijer niet HenDrik maar Henrik genoemd wordt.

Van Willem tenslotte is het onmogelijk te bepalen wie zijn vermoedelijke ouders zijn.woensdag 27 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (438-439/876-879/1752-1759)

Hoewel ik (tijdens het schrijven van deze blogpost) wel wat meer te weten ben gekomen over de afkomst van Hendrik Peters, is me dat nog niet gelukt voor zijn vrouw Hilligje Siewerds.


Persoonskaart van Hendrik Peters

Hendrik Peters, zoon van Pieter Willems en Hilletjen Jacobs. Hij is gedoopt op donderdag 25 september 1687 in Zuidwolde [bron: Doop- en trouwboek 1668-1761 Kerkelijke gemeente - Zuidwolde Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 593].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: 
Datum doop 25-09-1687
Plaats doop Zuidwolde
Kind Hindrick Pieters
Geslacht m
Vader Pieter Willems
Moeder Hilletjen
-
Bron Doop- en trouwboek 1668-1761 Kerkelijke gemeente - Zuidwolde Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 593
Hendrik trouwde, 55 jaar oud, op zondag 11 augustus 1743 in Zuidwolde [bron: Doop- en trouwboek Zuidwolde 1668-1761 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 593, folio 56v] met Hil(li)gje Siewerds.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Hil(li)gje: 
Registratie datum: 11-08-1743
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Zuidwolde
Bruidegom Hendrik Peters, van Zuidwolde
Bruid Hilgje Siewerds, van Zuidwolde
-
Bron Doop- en trouwboek 1668-1761 Kerkelijke gemeente - Zuidwolde
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 593, folio 56v

Kinderen:
6-2-1752 Betje
Hil(li)gje is geboren in Zuidwolde.
Notitie bij de geboorte van Hil(li)gje: 
Op basis van trouwdatum en dopdatum van haar (enig) kind zou ze tussen 1707 en 1725 geboren moeten zijn. In Zuidwolde is er echter geen spoor van een dochter Hil(lig)je van een vader Siewerd.

Mogelijk zijn de volgende vermeldingen relevant:
Datum doop 25-12-1707
Plaats doop Hoogezand
Kind Hilligjen
Geslacht v
Vader Siwert Tonnis
Moeder Margjen Wabbes
-
Bron Doop- en trouwboek 1668-1729 Kerkelijke gemeente - Hoogezand
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 226

Datum doop 13-02-1718
Plaats doop Vlagtwedde
Kind Hillechien
Geslacht v
Vader Sijwert Jans
Moeder Geetert Hindricks
-
Bron Doop- en trouwboek 1678-1744 Kerkelijke gemeente - Vlagtwedde
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 487

Het is onduidelijk waar de naam van dochter Betje vandaan komt. Mogelijk heet toch de moeder van Hilligje zo?
Kind van Hendrik en Hil(li)gje:
1 Betje Hindriks Smit. Zij is gedoopt op zondag 6 februari 1752 in Zuidwolde [bron: Doop- en trouwboek Zuidwolde 1668-1761 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 593, folio 47]. Betje is overleden vóór 1806, ten hoogste 54 jaar oud [bron: http://www.uittien.nl/kws.htm#BM914].
Notitie bij overlijden van Betje: 
Overleden voor 1820, maar na 1788, mogelijk in 1806

Opvallend is dat bij de huwelijksakten van hun jongste kind wel de overlijdensakte van Albert, maar niet die van Betje aanwezig is. Blijkbaar was het ook toen al niet meer mogelijk om haar overlijdensdatum te achterhalen.
Betje trouwde, 24 jaar oud, op maandag 27 mei 1776 in Zuidwolde [bron: Doop- en trouwboek Zuidwolde 1668-1761 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 593, folio 56v] met Albert Aaldriks (Ooldriks) Smit, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Betje en Albert: 
Albert en Betje hebben twee kinderen: Hilje (1785) en Henderk (1788)
Albert is geboren op zaterdag 4 februari 1741 in Woltersum [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Woltersum 1740-1811 Collectie DTB (toegang 124))], zoon van Aaldert (Aaldrik) Alberts en Geertruid Roelofs. Hij is gedoopt op zondag 5 februari 1741 in Woltersum [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Woltersum 1740-1811 Collectie DTB (toegang 124))]. Albert is overleden op maandag 12 juni 1820 in Zuidwolde, 79 jaar oud [bron: Overlijden Bedum 1820 Akte 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1820 [bron: Overlijden Bedum 1820 Akte 20]. Bij de overlijdensaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Febe (Fijbe) Jans Kruisinga (1775-1830) [schoonzoon].
Notitie bij overlijden van Albert: 
Huis nr. 24

Aangevers:
Febe Jans Kruisinga, 44 jaar, landbouwer, wonend Zuidwolde, schoonzoon overledene
Klaas Jans Huizinga, 44 jaar, landbouwer, wonend Zuidwolde

{tijdstip overlijden niet vermeld}

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

(Gebaseerd op doopdatum)
55    Trouwde met Hil(li)gje Siewerds (11-08-1743)
64    Dochter Betje Hindriks gedoopt (06-02-1752)
(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij doop laatste kind)
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 14-07-2016 16:25:46 door Peter J.R. Vermaat

dinsdag 26 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (436-437/872-875/1744-1751)

Waarschijnlijk door het feit dat zowel de DTB- als de lidmatenregisters van Harkstede pas in 1731 beginnen, is mij niets bekend over de voorouders van het echtpaar Aaldrik Alberts en Geertje Roelofs.


Persoonskaart van Aaldert (Aaldrik) Alberts

Aaldert (Aaldrik) Alberts is geboren in Harkstede.
Notitie bij de geboorte van Aaldert: 
Op basis van de vernoeming van zijn kinderen moeten zijn ouders Albert en Geertje heten.
Aaldert is overleden vóór maandag 20 april 1772.
Notitie bij overlijden van Aaldert: 
Op 9-7-1752 wordt laatste kind, zoon Roelf, gedoopt
Op 20-4-1772 hertrouwt Geertruit Roelefs met Claas Wobbes:

Registratie datum: 20-04-1772
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Harkstede
Bruidegom Claas Wobbes, van Schildwolde
Bruid Geertruit Roelefs, van Harkstede, weduwe van Aaldert Albers
-
Bron Doop- en trouwboek 1730-1811 Kerkelijke gemeente - Harkstede 
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 215, folio 63

Aaldert trouwde op zondag 13 april 1738 in Harkstede [bron: Doop- en trouwboek Harkstede 1730-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 215, folio 55] met Geertruid Roelofs, 30 of 31 jaar oud, nadat zij op zondag 30 maart 1738 in Harkstede in ondertrouw zijn gegaan [bron: Doop- en trouwboek Harkstede 1730-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 215, folio 55].
Notitie bij het huwelijk van Aaldert en Geertruid: 
Registratie datum: 13-04-1738
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Harkstede
Bruidegom Aaldert Alberts, van Harkstede
Bruid Geertruid Roelefs, van Harkstede, weduwe van Jan Beerents
-
Bron Doop- en trouwboek 1730-1811 Kerkelijke gemeente - Harkstede
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 215, folio 55

Kinderen:
(gedoopt te Harkstede)
4-3-1739 Geertje
(gedoopt te Woltersum)
4/5-2-1741 Albert
12-1-1743 [ongedoopt overleden]
19/22-12-1743 Aeltien
(gedoopt te Harkstede)
28-5-1747 Hilje
30-6-1748 Hilje
2-8-1750 Fenje
9-7-1752 Roelf
Geertruid is geboren rond 1707 in Harkstede.
Notitie bij de geboorte van Geertruid: 
Op basis van de datum van haar eerste huwelijk en de geboortedatum van haar jongste kind zou ze tussen 1707 en 1715 geboren moeten zijn.
Te oordelen naar de namen van haar kinderen moeten haar ouders Roel(o)f en Hilje heten.
Notitie bij Geertruid: 
Volgens overlijdensakte van zoon Albert heette ze Geertruid Jans. Dit kan echter niet kloppen, aangezien ze zowel bij haar eerste als haar tweede huwelijk en de dopen van haar kinderen als Geertruid Roelofs wordt vermeld.

Registratie datum: 17-05-1733
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Harkstede
Bruidegom Jannes Berents, van Martenshoek
Bruid Geertruit Roelefs, van Harkstede
-
Bron Doop- en trouwboek 1730-1811 Kerkelijke gemeente - Harkstede
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 215, folio 54
Kind van Aaldert en Geertruid:
1 Albert Aaldriks (Ooldriks) Smit, geboren op zaterdag 4 februari 1741 in Woltersum [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Woltersum 1740-1811 Collectie DTB (toegang 124))]. Hij is gedoopt op zondag 5 februari 1741 in Woltersum [bron: Doop- en trouwboek Kerkelijke gemeente - Woltersum 1740-1811 Collectie DTB (toegang 124))]. Albert is overleden op maandag 12 juni 1820 in Zuidwolde, 79 jaar oud [bron: Overlijden Bedum 1820 Akte 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1820 [bron: Overlijden Bedum 1820 Akte 20]. Bij de overlijdensaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Febe (Fijbe) Jans Kruisinga (1775-1830) [schoonzoon].
Notitie bij overlijden van Albert: 
Huis nr. 24

Aangevers:
Febe Jans Kruisinga, 44 jaar, landbouwer, wonend Zuidwolde, schoonzoon overledene
Klaas Jans Huizinga, 44 jaar, landbouwer, wonend Zuidwolde

{tijdstip overlijden niet vermeld}
Albert trouwde, 35 jaar oud, op maandag 27 mei 1776 in Zuidwolde [bron: Doop- en trouwboek Zuidwolde 1668-1761 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 593, folio 56v] met Betje Hindriks Smit, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albert en Betje: 
Albert en Betje hebben twee kinderen: Hilje (1785) en Henderk (1788)
Betje is een dochter van Hendrik Peters en Hil(li)gje Siewerds. Zij is gedoopt op zondag 6 februari 1752 in Zuidwolde [bron: Doop- en trouwboek Zuidwolde 1668-1761 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 593, folio 47]. Betje is overleden vóór 1806, ten hoogste 54 jaar oud [bron: http://www.uittien.nl/kws.htm#BM914].
Notitie bij overlijden van Betje: 
Overleden voor 1820, maar na 1788, mogelijk in 1806

Opvallend is dat bij de huwelijksakten van hun jongste kind wel de overlijdensakte van Albert, maar niet die van Betje aanwezig is. Blijkbaar was het ook toen al niet meer mogelijk om haar overlijdensdatum te achterhalen.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 14-07-2016 15:49:04 door Peter J.R. Vermaat

maandag 25 juli 2016

Witte vlekken in de kwartierstaat (428-429/856-859/1712-1719) - deels ingekleurd

In de IXe genetarie van de kwartierstaat bevindt zich het echtpaar Harm Sijwerts en Hilje Clasen, dat in de DTB-regsiters van Groningen slechts één keer vermeld wordt, namelijk bij de doop van hun (enig) kind Fokke in 't Zandt.

In 't Zandt komt verder nog tweemaal een Simen Sijwerts voor (getrouwd met Wendelje Euwes/Egberts, doop zoon Sijwert op 31-3-1764, doop dochter Wendelje op 11-1-1766), eenmaal Ettjen, weduwe Sijwerts, begraven 30-6-1772 en viermaal een Klaas Sijwerts (kind begraven 11-2-1776, kind begraven 9-4-1779, begraven 21-10-1782 en kind begraven 14-1-1791).

Een interessante vermelding komt uit de kerkeraadshandelingen van 't Zandt op 10 oktober 1777:
"Hebbe ik als predikant van ’t Zandt in de huisbesoeking ben geweest bij Harm Sijwerts welke wegens het al te vroegtijdich in de kraam bevallen van sijn vrouw door de kerkenraad onder het praesidium van dnus Joh. Goldsmidt des Heeren H. Avondmael was ontsegt, dien man daar over onderhouden, welke berouw, en leedwesen tonende, en belijdeniss’ doende van sijn gegevene ergernis van de Consistorie met eenparige stemmen tot des Heeren H. Avondmaal toegelaten."
[http://www.lidmatengroningen.nl/Zandt.htm]

Andere vermeldingen van een Harm Sijwerts zijn:
Registratie datum: 01-06-1755
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Bedum
Bruidegom Harm Sijwerts, van Bedum
Bruid Jantjen Eemes, van Bedum
-
Bron Doop- en trouwboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum 
Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 27, folio 60v

Datum doop 29-04-1789
Plaats doop Groningen; A-kerk
Plaats geboorte in het schip bij de Sint Jansbrug
Kind Sijpke
Geslacht v
Plaats geboorte in het schip bij de Sint Jansbrug
Vader Harm Swijrts
Moeder Trijntje Egberts
-
Bron Algemeen doopboek 1779-1795 Kerkelijke gemeente - Groningen 
Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 152

Registratie datum: 16-12-1790
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Groningen
Bruidegom Harm Sijwerts, van Garsthuizen
Bruid Gepke Harms, van Oldehove
-
Bron Ondertrouwboek 1784-1791 Kerkelijke gemeente - Groningen 
Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 185, folio 321v

Datum doop 28-06-1796
Plaats doop Groningen; Martinikerk
Plaats geboorte in het schip
Kind Johannes
Geslacht m
Plaats geboorte in het schip
Vader Harm Sijwerts
Moeder Gepke Stevens
-
Bron Algemeen doopboek 1796-1807 Kerkelijke gemeente - Groningen 
Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 153

Van Hilje is nog minder bekend. Op 14-1-1785 (Stijntje) en op 28-9-1788 (Wolter) worden er in 't Zandt kinderen gedoopt van een Hilje Klasen (vader: Garmt Wolters).
Trouwvermeldingen waarin een Harm of een Garmt voorkomt zijn niet te vinden.

Terwijl ik bezig was aan deze blogpost kwam ik via de kwartierstaat van Karel Chr. Uittien voor Harm Sijwerts tot een doorbraak, namelijk de overlijdensakte van 1824 waarin ook zijn ouders vermeld worden.
Van de afkomst van Hilje Claasen heb ik nog altijd niets kunnen vinden.


Persoonskaart van Hilje Claassen

Hilje Claassen is geboren rond 1750.
Notitie bij de geboorte van Hilje: 
Aangezien haar (enig) kind met Harm Sijwerts de naam Fokke krijgt, moet die naam ergens in het voorgeslacht van Hilje voorkomen (inmiddels is mij bekend dat die naam niet in de voorouders van Harm voorkomt).
Mogelijk is Hilje de dochter van een Claas en een Fokje, mogelijk van een Claas Focke(n)s en mogelijk van een Fokje Clasen.
Geen van deze combinaties levert echter resultaten op.
Hilje is mogelijk overleden in Bedum.
Notitie bij Hilje: 
Op 14-1-1785 (Stijntje) en op 28-9-1788 (Wolter) worden er in ’t Zandt kinderen gedoopt van een Hilje Klasen (vader: Garmt Wolters).
Hilje trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór vrijdag 10 oktober 1777 met Harm Sijwerts, ten hoogste 25 jaar oud. Harm is een zoon van Sijwert Harms en Marieke (Marijke, Mareke) Jans. Hij is gedoopt op vrijdag 28 april 1752 in Winschoten [bron: Doop- en trouwboek 1733-1811 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 547].
Notitie bij de geboorte van Harm: 
Datum doop 28-04-1752
Plaats doop Winschoten
Kind Harm
Geslacht m
Vader Sijwert Harms
Moeder Mareke Jans
-
Bron Doop- en trouwboek 1733-1811 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 547
Harm is overleden op vrijdag 13 augustus 1824 in Winschoten, 72 jaar oud [bron: Overlijden Winschoten 1824 Akte 38]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 augustus 1824 [bron: Overlijden Winschoten 1824 Akte 38].
Notitie bij overlijden van Harm: 
Huis nr. 345

Aangevers:
Fedde Karels Oosterhuis, 68 jaar, schoenmaker, wonend Winschoten
Berent Hindriks Bos, 62 jaar, schoenmaker, wonend Winschoten

Kind van Hilje en Harm:
1 Fokke Harms Omda. Hij is gedoopt op zondag 22 februari 1778 in ’t Zandt [bron: Doopboek ’t Zandt 1777-1811 Collectie DTB (toegang 124) nventarisnummer 574, folio 2].
Notitie bij de geboorte van Fokke: 
Merkwaardig is dat het echtpaar Hilje Claessen en Harm Sijwerts slechts eenmaal gezamenlijk voorkomt in de Groninger archieven. De vermelding is echter zo netjes opgetekend dat er bijna geen sprake kan zijn van een vergissing. Daarbij komt dat Fokke zijn dochter Hilje vernoemt naar zijn eigen moeder.
Fokke is overleden op vrijdag 8 juni 1838 om 08:00 in Bedum, 60 jaar oud [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 32]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 juni 1838 [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 32].
Notitie bij overlijden van Fokke: 
Aangevers:
Jacob Klaassen Meima, 33 jaar, timmerman, wonend Bedum, schoonzoon overledene
Reinder Klaasen Vink, 39 jaar, landbouwer, wonend Bedum
Notitie bij Fokke: Beroep: daglooner
Getuige bij:
23-08-1822     huwelijk Johann Conrad Didrich (Karel) Dijkman (Diekmann) (1799-1859) en Hilje Fokkes Omda (1802-1858)     [vader bruid] [bron: Huwelijksakten Middelstum 1822 Akte 21]
Fokke trouwde, 21 jaar oud, op zondag 19 mei 1799 in Bedum [bron: Doop- en trouwboek Bedum 1626-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 27, folio 9a] met Aaltje Albers (Horn), 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 mei 1799 in Bedum in ondertrouw zijn gegaan [bron: Doop- en trouwboek Bedum 1626-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 27, folio 9a].
Notitie bij het huwelijk van Fokke en Aaltje: 
Kinderen:
14-2-1802 Hilje
15-9-1815 Geertje
Aaltje is een dochter van ?? en Geertje Jans. Zij is gedoopt op zondag 11 juli 1773 in Zuidwolde [bron: Doop- en trouwboek Zuidwolde 1761-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 594, folio 19].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: 
Doop 11-07-1773 Zuidwolde
Dopeling Aeltje
Geslacht v
Moeder Geertje Jans
Opmerkingen ongehuwd, 
vader is een weggelopen hovenier
Bron Doop- en trouwboek Zuidwolde 1761-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 594, folio 19

"Juli 11 gedoopt een Dogter van enen Geertje Jans, een Ongetrouwt mensch die pretendeert, dat vader ’s kints is een weggelopen Hovenier, en ’t kint door den moeder beantwoort is genaemt Aaltje."


[De man met wie Geertje Jans in 1780 trouwt is dus NIET de vader van Aaltje. Voor patroniem Albers zie geboortegegevens van Geertje Jans. Aaltje is genoemd naar haar grootmoeder van moederszijde.]
Aaltje is overleden op donderdag 22 februari 1838 om 09:00 in Bedum, 64 jaar oud [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1838 [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 4].
Notitie bij overlijden van Aaltje: 
Aangevers:
Jacob Klaassen Meima, 33 jaar, timmerman, wonend Bedum, schoonzoon overledene
Jan Hiddes Smit, 39 jaar, dagloner, wonend Bedum
Notitie bij Aaltje: Beroep: dagloonster
Getuige bij:
23-08-1822     huwelijk Johann Conrad Didrich (Karel) Dijkman (Diekmann) (1799-1859) en Hilje Fokkes Omda (1802-1858)     [moeder bruid] [bron: Huwelijksakten Middelstum 1822 Akte 21]

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

ten hoogste 27    Trouwde met Harm Sijwerts (<10-10-1777 font="">
27 of 28    Zoon Fokke Harms gedoopt (22-02-1778)
(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij doop laatste kind)

Kwartierstaat van Harm Sijwerts

Generatie 1 (proband)

1 Harm Sijwerts. Hij is gedoopt op vrijdag 28 april 1752 in Winschoten [bron: Doop- en trouwboek 1733-1811 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 547].
Notitie bij de geboorte van Harm: 
Datum doop 28-04-1752
Plaats doop Winschoten
Kind Harm
Geslacht m
Vader Sijwert Harms
Moeder Mareke Jans
-
Bron Doop- en trouwboek 1733-1811 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 547
Harm is overleden op vrijdag 13 augustus 1824 in Winschoten, 72 jaar oud [bron: Overlijden Winschoten 1824 Akte 38]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 augustus 1824 [bron: Overlijden Winschoten 1824 Akte 38].
Notitie bij overlijden van Harm: 
Huis nr. 345

Aangevers:
Fedde Karels Oosterhuis, 68 jaar, schoenmaker, wonend Winschoten
Berent Hindriks Bos, 62 jaar, schoenmaker, wonend Winschoten
Notitie bij Harm: 
Handelingen des kerkenraads van ’t Zandt
gehouden den 10 October [1777].
Art. 1
Is dese vergadering met den gebede geopent.
Art. 2.
Alle leden des kerkenraads waaren tegenswoordich.
Art. 3.
Hebbe ik als predikant van ’t Zandt in de huisbesoeking
ben geweest bij Harm Sijwerts welke wegens het al te vroegtijdich
in de kraam bevallen van sijn vrouw door de kerkenraad onder
het praesidium van dnus Joh. Goldsmidt des Heeren H. Avondmael
was ontsegt, dien man daar over onderhouden, welke berouw, en
leedwesen tonende, en belijdeniss’ doende van sijn gegevene ergernis
van de Consistorie met eenparige stemmen tot des Heeren H. Avond
maal toegelaten.
[http://www.lidmatengroningen.nl/Zandt.htm]
Harm trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór vrijdag 10 oktober 1777 met Hilje Claassen, ten hoogste 27 jaar oud. Hilje is geboren in 1750.
Notitie bij de geboorte van Hilje: 
Aangezien haar (enig) kind met Harm Sijwerts de naam Fokke krijgt, moet die naam ergens in het voorgeslacht van Hilje voorkomen (inmiddels is mij bekend dat die naam niet in de voorouders van Harm voorkomt).
Mogelijk is Hilje de dochter van een Claas en een Fokje, mogelijk van een Claas Focke(n)s en mogelijk van een Fokje Clasen.
Geen van deze combinaties levert echter resultaten op.
Hilje is overleden in Bedum.
Notitie bij Hilje: 
Op 14-1-1785 (Stijntje) en op 28-9-1788 (Wolter) worden er in ’t Zandt kinderen gedoopt van een Hilje Klasen (vader: Garmt Wolters).
Kind van Harm en Hilje:
I. Fokke Harms Omda. Hij is gedoopt op zondag 22 februari 1778 in ’t Zandt [bron: Doopboek ’t Zandt 1777-1811 Collectie DTB (toegang 124) nventarisnummer 574, folio 2].
Notitie bij de geboorte van Fokke: Merkwaardig is dat het echtpaar Hilje Claessen en Harm Sijwerts slechts eenmaal gezamenlijk voorkomt in de Groninger archieven. De vermelding is echter zo netjes opgetekend dat er bijna geen sprake kan zijn van een vergissing. Daarbij komt dat Fokke zijn dochter Hilje vernoemt naar zijn eigen moeder.
Fokke is overleden op vrijdag 8 juni 1838 om 08:00 in Bedum, 60 jaar oud [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 32]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 juni 1838 [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 32].
Notitie bij overlijden van Fokke: 
Aangevers:
Jacob Klaassen Meima, 33 jaar, timmerman, wonend Bedum, schoonzoon overledene
Reinder Klaasen Vink, 39 jaar, landbouwer, wonend Bedum
Notitie bij Fokke: Beroep: daglooner
Getuige bij:
23-08-1822     huwelijk Johann Conrad Didrich (Karel) Dijkman (Diekmann) (1799-1859) en Hilje Fokkes Omda (1802-1858)     [vader bruid] [bron: Huwelijksakten Middelstum 1822 Akte 21]
Fokke trouwde, 21 jaar oud, op zondag 19 mei 1799 in Bedum [bron: Doop- en trouwboek Bedum 1626-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 27, folio 9a] met Aaltje Albers (Horn), 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 mei 1799 in Bedum in ondertrouw zijn gegaan [bron: Doop- en trouwboek Bedum 1626-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 27, folio 9a].
Notitie bij het huwelijk van Fokke en Aaltje: 
Kinderen:
14-2-1802 Hilje
15-9-1815 Geertje
Aaltje is een dochter van ?? en Geertje Jans. Zij is gedoopt op zondag 11 juli 1773 in Zuidwolde [bron: Doop- en trouwboek Zuidwolde 1761-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 594, folio 19].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: 
Doop 11-07-1773 Zuidwolde
Dopeling Aeltje
Geslacht v
Moeder Geertje Jans
Opmerkingen ongehuwd, vader is een weggelopen hovenier
Bron Doop- en trouwboek Zuidwolde 1761-1811 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 594, folio 19

"Juli 11 gedoopt een Dogter van enen Geertje Jans, een Ongetrouwt mensch die pretendeert, dat vader ’s kints is een weggelopen Hovenier, en ’t kint door den moeder beantwoort is genaemt Aaltje."


[De man met wie Geertje Jans in 1780 trouwt is dus NIET de vader van Aaltje. Voor patroniem Albers zie geboortegegevens van Geertje Jans. Aaltje is genoemd naar haar grootmoeder van moederszijde.]
Aaltje is overleden op donderdag 22 februari 1838 om 09:00 in Bedum, 64 jaar oud [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1838 [bron: Overlijden Bedum 1838 Akte 4].
Notitie bij overlijden van Aaltje: 
Aangevers:
Jacob Klaassen Meima, 33 jaar, timmerman, wonend Bedum, schoonzoon overledene
Jan Hiddes Smit, 39 jaar, dagloner, wonend Bedum
Notitie bij Aaltje: Beroep: dagloonster
Getuige bij:
23-08-1822     huwelijk Johann Conrad Didrich (Karel) Dijkman (Diekmann) (1799-1859) en Hilje Fokkes Omda (1802-1858)     [moeder bruid] [bron: Huwelijksakten Middelstum 1822 Akte 21]

Generatie 2 (ouders)

2 Sijwert Harms. Hij is gedoopt op zondag 28 april 1709 in Winschoten [bron: Doop- en trouwboek 1646-1732 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 546].
Notitie bij de geboorte van Sijwert: 
Datum doop 28-04-1709
Plaats doop Winschoten
Kind Sijvert
Geslacht m
Vader Harmen Jans
Moeder Geertien Sijverts
-
Bron Doop- en trouwboek 1646-1732 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 546
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 8 mei 1740 in Winschoten [bron: Doop- en trouwboek 1733-1811 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 547, folio 187v] met de 21-jarige Marieke (Marijke, Mareke) Jans.
Notitie bij het huwelijk van Sijwert en Marieke: 
Registratie datum: 08-05-1740
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Winschoten
Bruidegom Sijwert Harms, van Winschoten
Bruid Marieke Jans, van Winschoten
-
Bron Doop- en trouwboek 1733-1811 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 547, folio 187v

Kinderen:
10-7-1746 Jan
6-10-1748 Jan
28-4-1752 Harm
26-1-1755 Meindert
3 Marieke (Marijke, Mareke) Jans. Zij is gedoopt op zondag 1 januari 1719 in Winschoten [bron: Doop- en trouwboek 1646-1732 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 546].
Notitie bij de geboorte van Marieke: 
Datum doop 01-01-1719
Plaats doop Winschoten
Kind Maria
Geslacht v
Vader Jan Meinderts
Moeder Grietie Stemberg
-
Bron Doop- en trouwboek 1646-1732 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 546
Kind uit dit huwelijk:
I. Harm Sijwerts, gedoopt op vrijdag 28 april 1752 in Winschoten (zie 1).

Generatie 3 (grootouders)

4 Harmen Jans, geboren in 1670.
Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op zondag 18 november 1703 in Winschoten [bron: Doop- en trouwboek 1646-1732 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 546, folio 381] met de 27 of 28-jarige Geertien Sijverts.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Geertien: 
Registratie datum: 18-11-1703
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Winschoten
Bruidegom Hermen Jans, van Winschoten
Bruid Gretien Siwerts, van Winschoten
-
Bron Doop- en trouwboek 1646-1732 Kerkelijke gemeente - Winschoten Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 546, folio 381

Kinderen:
25-5-1704 Jan
1-1-1707 Jan
28-4-1709 Sijvert
25-10-1711 Swaantje en Elske
5 Geertien Sijverts, geboren in 1675.
Kind uit dit huwelijk:
I. Sijwert Harms, gedoopt op zondag 28 april 1709 in Winschoten (zie 2).
6 Jan Meinderts, geboren in 1675.
Hij trouwde, ten hoogste 42 jaar oud, vóór zondag 12 december 1717 met de ten hoogste 42-jarige Grietien Meinders (Hemkens, Stemberg).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Grietien: 
Kinderen:
(mogelijk) (gedoopt te Sappemeer:
16-2-1710 Willemtjen
17-12-1713 Miendert
(gedoopt te Winschoten)
12-12-1717 Meindert
1-1-1719 Maria
25-12-1722 Meindert

mogelijk:
Registratie datum: 15-03-1696
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Meeden
Bruidegom Jan Meinders, van Zuidbroek
Bruid Grietie Willems, van Meeden
-
Bron Doop- en trouwboek 1644-1800 Kerkelijke gemeente - Meeden Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 273, folio 185

Lidmatenregister Sappemeer:
Den 13 december [1696] zijn angekomen:
Jan Meinders en Grietien Willems eeluiden

2 december 1714 (in de Borgercompagnie):
Jan Meinderts en Grietien Willems
[http://www.lidmatengroningen.nl/Sappemeer.htm]
7 Grietien Meinders (Hemkens, Stemberg), geboren in 1675.
Notitie bij Grietien: 
Mocht deze Grietien dezelfde zijn als Grietien Willems, in 1696 getrouwd te Meeden met jan Meinderts en in elk geval de moeder van de kinderen Willemtjen (1710) en Miendert (1713) (beiden te Sappemeer gedoopt), dan heeft het erg lang geduurd voor hun eerste kind lang genoeg leefde om te worden gedoopt.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marieke (Marijke, Mareke) Jans, gedoopt op zondag 1 januari 1719 in Winschoten (zie 3).
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 14-07-2016 15:23:06 door Peter J.R. Vermaat